жизнь-это
I Взаимоотношения
С и л ь н о
х о ч е ш
с и л ь н о
,
п о л у ч и ш !
Перед
тим як чогось захотіти, обміркуйте
на самоті чи лійсно ви цього хочете.
Ви впевнені? Толі чекайте. Якщо сильно
хочете - сильно получите! А м ож е,
й луже сильно! Тільки між уларами
встигніть полумати, навіщо вам це.
о зк аж у
декілька
істо р ій
з
в л а с н о го
ж и ття. В о н и р ізн і та п р о р ізн е, п р о те,
сп од іваю сь, п отім ви зр о зу м ієте, щ о їх
о б ’єднує.
І с т о р і я
п е р ш а .
К ін ец ь
2 0 0 8
року,
19 гр у д н я, д е н ь м о го з в іл ь н е н н я з в е л и к о г о м а -
га зи н у б у д м атер іал ів . С т р а ш е н н а о ж е л е д и ц я , д о
о ф іс у у п е р е д м іс т і - 4 0 км, ал е я ви р іш у ю їх а т и
н а м аш и н і, щ о б (ч е с н о скаж у, б у л о с и л ь н е б а -
ж а н н я ) « р о зп и с а ти ся » к о л е с а м и під в ік н а м и г о -
л о в и п р а в л ін н я , в и к а за в ш и всім к о л и ш н ім св о їм
с п ів р о б іт н и к а м , щ о я д у м аю п р о ц ю к о м п а н ію .
В сю д о р о г у я м о д ел ю в ав , м р ія в і к а й ф у в а в від
т о го , я к сяду в м а ш и н у і з п и с к о м н а п и ш у ш и -
н а м и дві ч о р н и х см у ги б іля с а м о г о входу, а тоді,
н е о гл я д а ю ч и с ь , поїду. А п о т ім всі щ е д о в го з г а -
д у вати м у ть, я к г о р д о п о н іс с в о ю заяв у «В еликий»
Є вген. В р езу л ьтаті н а п ід ’їзді, п е р е д с а м и м м а р к е -
т о м , м е н е з а н е с л о н а в ід б ій н и к , я р о з б и в м а ш и -
ну, Д А Іш н и ки з а б р а л и п р ав а, сів аку м у л ято р , я щ е
д о в го н е м іг «завести сь», а д о р о г о ю д о д о м у щ е й
в ід к р и в с я к а п о т н а л о б о в е скл о .
І с т о р і я д р у г а . Є в м е н е з д р у зя м и с п іл ь н а з н а й -
ом а. Г ар н ен ьк а б ілявк а, губки б а н т и к о м , вел и кі
б л а к и т н і о ч і, с т р у н к а ф ігу р а - к о р о т ш е , в се п р и
ній. М и п о ч е р з і н а б и в а л и с я д о н е ї н а п о б а ч е н -
ня, а в о н а в ід м о вл ял а, м о т и в у ю ч и в ід м о в и р із н о ю
б а н а л ь н іс т ю . М аю ч и д о с т а т н ь о в о гн ю д л я н а п о -
ру, я д е с я т ь р а зів б е з у с п іш н о за п р о ш у в а в її п р о г у -
л я ти с я . Н а о д и н а д ц я т и й - н е б у в а л е буває! - в о н а
ск азал а: «Д обре, я піду». В р езу л ьтаті я п р о т я г о м
т р ь о х го д и н т а н ц ю в а в н а в к о л о п а с и в н о ї, у с т а н і
«до в с ь о го б ай дуж ої» л ю д и н и і м р ія в п р о за х ід
с о н ц я , щ о б с к о р іш е «злин яти». С х о ж е н а м у л ьти к
п р о б а р о н а М ю н х гау зен а, к о л и він у м о в л я в паву
сп ів ати : «С пой, птичка!». У м о їх д р у зів - а н а л о г іч н і
з н е ю істо р ії. В друге н а п о б а ч е н н я н іх т о о с о б л и -
во н е рвався!
Д ля п р о с т о р у (як і для л ю ди н и )
п о т р іб е н ч а с , щ о б с ф о р м у в а т и
ваш і б а ж а н н я
І с т о р і я т р е т я . П о ч е п и в с о б а к у н а п о від о к, тягн у
щ о си л и н а вули ц ю , та д е т а м - в п е р с я всім а ч о -
т и р м а л а п а м и , кусається, в и р и в а єть ся . Всім сво їм
в и гл яд о м
д е м о н с т р у є
р іш у ч ість у
п р и й н я т о м у
р іш е н н і - нікуди н е й ти . «Ну т о сиди», - дум аю ,
відпустив. П р и х о д и т ь м ам а,
вдягається: «Томас,
п іш л и гуляти». С екун да в а га н н я - і с о б а к а вж е
с т о їть біля ліф ту.
Д о ч о го я ц е все р о зп о вів? Д ля п р о с т о р у (як і для
л ю д и н и ) п о т р іб ен час, щ о б с ф о р м у в а т и ваш і б а -
ж ан н я. Н ел о гіч н о було б заб ігти на ку х н ю і с т о р азів
п о сп іл ь п о в т о р и т и «хочу то р т, х о ч у то р т, дуж е х о ч у
торт» - від ц ь о го він т а м н е з ’явиться! П р и й д е м ам а,
зап и тає, щ о т и х о ч еш , подум ає, ч и к о р и с н о буде
то б і їсти т о р т о т р е тій го д и н и ночі, а я к щ о н а п о -
л ягати м еш , т о підеш на ву л и ц ю в -20° ш укати с м е -
тану. П р и ц ьо м у все о д н о т о р т р ан іш е, як за ч о т и р и
го д и н и , н е буде го то ви й . І н е ф акт, щ о зр а н к у ти
заб аж аєш й о го їсти.
Євген Сгпець
62
і'Ж іїїи и
І 11 (53) ноябрь2011
предыдущая страница 63 Колесо Жизни 2011 11 читать онлайн следующая страница 65 Колесо Жизни 2011 11 читать онлайн Домой Выключить/включить текст