Колесо Жизни
більшість із
нас.
Але порял
з
глибокою
це визнати навіть у лорослоллу віці, але
ми вілчуваємо
ло
власних батьків.
кщ о ц ей м а те р іа л відгукнувся у ва-
ш ій душі, т о зн а й те , щ о ви н е с ам о тн і
і це н е п р о я в а м о р а л ь н о с ті, н е о зн а к а
п с и х іч н и х п о р у ш ен ь. П р о о д н о ч а с н е
існування п р о т и л е ж н и х п о ч у ттів д о
членів сім’ї ч асто чую ть п с и х о л о г и від кл ієн тів на
групових тренігігах та ін д и від у ал ьн и х п р и й о м а х ,
про це зараз є д о с т а т н ь о ґр у н т о в н и х п у б л ікац ій
зарубіжних та в іт ч и зн я н и х авторів*.
Як можна с п р ави ти ся з н е о д н о зн а ч н и м и , д в о їс -
тими, п р о ти л еж н и м и п о ч у ттям и ? О д р азу м о ж ем о
Сказати, що це н е п р о с т и й і т р и в а л и й п р о ц е с.
Необхідно у свід о м и ти та о с м и с л и т и всі п о з и -
тивні і н егати вн і п р о я в и в с т ав л е н н і д о батьків.
Краще п о п р ац ю вати о к р е м о з к о ж н и м . П о с т а р а й -
теся пригадати й у я в и т и о б р а з и м а т е р і і батька.
Згадайте н е п р и єм н і си ту ац ії з д и т и н с т в а , п ідліт-
кового віку, тдо п о в ’я за н і з н и м и , д е і як ц е відбу-
валося, як виглядали б атьк и , їх н і слова, ж ести , в и -
раз обличчя. П о с т ар а й те с я від н о в и ти в уяві свої
переживання, н е гати в н і ем о ц ії, ч ітк о в и о к р е м и т и
сором, образу, н е н ав и с ть , стр ах , гнів то щ о . М ож на
це навіть зап и сати .
Тепер так с а м о в д ет а л я х п р и га д а й т е і х о р о ш і
моменти в с ім е й н и х сто су н ках : турботу, л ю -
бов, підтримку, зах и ст, го р дість, вдячність.
' Наприклад, як вважає доктор психологічних наук Вадилл Ва-
сютинський, «це норллальна якість кожної людини. Якщо йти за
канонами класичного психоаналізу, наша внутрішня, глибинна
суть суперечлива. У глибині нашої любові лежить ненависть, а в
глибині ненависті - любов. Навіть у стосунках матері і дитини є
елемент ненависті (!). Мати піклується про дитину, забезпечує її
потреби, тобто вона необхідна. І водночас та ж сама мати об-
межує дитину, щось забороняє їй, карає. /.
../ Відомо, що ніхто
так не дошкуляє нас, не ранить наші самолюбство, гордість і гід-
ність, як найближчі люди».
Джерело: «Дзеркало тижня», 23 серпня 2008 року
А
т е п е р с п р о б у й т е п о д и в и т и с я н а всі ці с п о -
гади н е як за ц ік а в л е н и й б е з п о с е р е д н ій у ч ас -
н и к,
а я к о б ’є к т и в н и й р о зс у д л и в и й
с п о с т е р і-
гач. С к іл ьк и н а т о й ч ас б уло р о к ів м ам і і тато ві,
які м а т е р іа л ь н і і п о б у то в і у м о в и с ім ’ї, д е і с к іл ь -
ки в о н и п р а ц ю в а л и , я к и й в ел и с п о с іб ж и ття, чи
м а л и м о ж л и в іс т ь в ід п о ч и в а ти , як ісь п е р е їзд и , с і-
м ей н і з м ін и і т.д. У явіть їх н і п е р е ж и в а н н я , ем о ц ії,
с т а в л е н н я д о сім ’ї і д о вас н а т о й ч ас у т и х с а м и х
п о з и т и в н и х та н е г а т и в н и х си ту ац ія х . Ч и м о ж ете
ви з а р а з т р о х и б іл ь ш е з р о зу м іт и п р и ч и н и їх н ь о ї
п о в е д ін к и в м ин улом у, я к ісь їх п р о б л е м и з р о б о -
т о ю і гр о ш и м а , з д о р о в ’ям , р о д и н о ю ? П о д и віться
н а б атьків, як н а з в и ч а й н и х с т о р о н н іх л ю д ей ,
щ о в и р о с л и т е ж в н е ід е а л ь н и х с ім ’ях, м ал и сво ї
с л аб к о сті, п р о б л е м и , н е р е а л із о в а н і м р ії і т о м у н е
зм о г л и п о в н о ю м ір о ю з а б е з п е ч и т и е м о ц ій н і п о -
т р е б и св о їх д іте й у б е з у м о в н ій л ю б о в і, п р и й н я т т і
та а д е к в а тн ій ту р б о ті.
П р о б ач те! П р о б ач т е сво їм р о д и ч ам , н а с к іл ь к и
вам в и с т а ч и ть д у ш ев н и х си л і б аж а н н я ц е з р о -
бити! М ож ете ц е зр о б и т и за д о п о м о г о ю я к о го сь
ритуалу: п о р в іт ь і сп ал іть аркуш паперу, д е за п и с а -
ні ваш і н ега ти в н і п ер е ж и в а н н я , п о м о л іться, за п а -
л іть свічку і п о п р о с іт ь д о п о м о г и у Бога, п р о го в о -
р іть ч и н а п и ш іт ь с в о є «звер н ен н я» д о батьків.
П ам ’я тай те, щ о н е га т и в н і п е р е ж и в а н н я , о б -
р а зи н е п р о х о д я т ь т а к л е гк о і за о д н и м разом .
М ож ли во, вам зн а д о б и т ь с я д ек іл ька р азів з р о б и т и
ці вп р ави . М ож ли во, с то су н к и з б а т ь к а м и н е н а л а -
го д и л и ся д о те п е р , і в о н и д осі м ож уть зав д ати вам
б о л ю сво їм и в ч и н к а м и і сл о вам и . Н е н а м а га й т е с я
д о в е с т и їм сво ю п р а в о т у ч и їх н і п о м и л к и , б о це
л и ш е п о гл и б и т ь взаєм н і о б р а з и і н егати в. Будьте
п о б л аж л и в іш и м и та т е р п и м іш и м и .
Р о зкаж іть п р о ц е ком усь, х т о зм о ж е п р о с т о вас
ви сл у х ати і п ід тр и м ати .
П ідви щ уй те свій м о р а л ь н и й і д у х о в н и й рівень,
р о зш и р ю й т е к р у го зір , н ам агай теся о ц ін и т и
ко ж н у н е п р и є м н у с и ту ац ію я к ж и тт єв и й урок.
Я кщ о ц е д ій с н о с к л а д н и й ви п адо к і сп ал ах и
зл о сті п о в т о р ю ю т ь с я тр и в а л и й час, т о в а р т о
зв е р н у т и с я д о с п е ц іа л іс т а - п си х о ло га, с ім е й н о го
кон сультан та.
Ж и віть с во їм ж и ттям ! Д о м агай теся успіху! Бу-
д у й те стосун ки ! Н асо л о дж у й теся кож н и м д н е м
всу п ер еч м инулом у!
Валентина Хабайлюк,
кандидат психологічних наук, викладач,
Івано - Франківськ
61
предыдущая страница 62 Колесо Жизни 2011 05 читать онлайн следующая страница 64 Колесо Жизни 2011 05 читать онлайн Домой Выключить/включить текст